Služby

Poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby.

O mne

Mgr. Barbara Tinková
verejný zdravotník

Legislatíva

Legislatíva týkajúca sa pracovnej zdravotnej služby.

Služby

Odborné poradenské služby

v oblasti ochrany zdravia pri práci

Ako kvalifikovaný verejný zdravotník vykonávam odborné poradenské služby pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Hlavnou úlohou verejného zdravotníka je vykonávanie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami. V záujme každého zamestnávateľa je mať výkonných zamestnancov s čo najmenšou chorobnosťou.

PRETOŽE ZDRAVÝ A SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC JE VÝKONNÝ ZAMESTNANEC!

Zvýšenie kvality života pracovníkov znamená zamestnancov, ktorí sú zdravší, výkonnejší, kreatívnejší, motivovanejší a spokojnejší. Zároveň s tým výrazne znižuje riziko vzniku pracovných úrazov.

Zníženie chorobnosti na pracovisku, zníženie počtu pracovných neschopností, zvýšenie produktivity práce, zníženie fluktuácie na pracovisku znamená vytvorenie stabilného pracovného tímu.

ČO PONÚKAM?

 • • Poradňu zdravého životného štýlu (individuálne aj skupinovo)
 • • Poradňu zdravej výživy
 • • Ergonomické programy
 • • Vypracovanie náplne a frekvencie lekárskych prehliadok podľa platnej legislatívy
 • • Objektivizáciu faktorov pracovného prostredia
 • • Kategorizáciu zdravotných rizík
 • • Vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku
 • • Traumatologický plán
 • • Školenia prvej pomoci kvalifikovanými školiteľmi
 • • Vypracovanie a realizáciu programov podpory zdravia na pracovisku
 • • Propagačná a osvetová činnosť, články v interných periodikách
 • • Informačné letáky v elektronickej podobe

ČO ZÍSKATE?

 • • Zákonmi stanovenú ochranu zdravia zamestnancov
 • • Dohľad nad pracovným prostredím vašich zamestnancov
 • • Poskytovanie poradenstva
 • • Zastupovanie pri kontrolách a jednaniach so štátnymi orgánmi na ochranu zdravia
 • • Ochrana pred možnými sankciami z nedodržania platných legislatívnych opatrení v oblasti ochrany zdravia Vašich zamestnancov

PROGRAM OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA

 • • Prednášková činnosť zameraná na faktory práce a pracovného prostredia, na podporu zdravého životného štýlu ako prevencie civilizačných chorôb
 • • Edukácia o aktuálnych, či Vami požadovaných tém z oblasti zdravia, či pracovného prostredia
 • • Vypracovanie a distribúcia informatívnych letákov z oblasti zdravia a pracovného prostredia

Ponúkam Vám flexibilitu, kompetentnosť, odbornosť a rýchlosť pri riešení problémov vo Vašom pracovnom prostredí. Verím, že dokážem byť dobrým partnerom pri riešení Vašich problémov týkajúcich sa zdravia Vašich zamestnancov a faktorov práce a pracovného prostredia.

Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou.

O mne

Mgr. Barbara Tinková

verejný zdravotník

Som absolventkou Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde mi bol udelený titul Magister verejného zdravotníctva (Mgr.)
Od ukončenia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania sa ako verejný zdravotník venujem aktívnej prevencii najmä neinfekčných ochorení a predčasného starnutia.

Kontakt

Mgr. Barbara Tinková
Tomášikova 50/D
831 03 Bratislava
barbara@tinkova.sk
0908 793 837
IČO: 47 649 101
DIČ: 1025461492
Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Bratislava, č. 110-231784